Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Aktualności

12.04.2018Uwaga! Świadectwo wolnej sprzedaży — ważny dokument dla firm eksportujących suplementy diety!

Uwaga! Świadectwo wolnej sprzedaży-  ważny dokument dla firm eksportujących suplementy diety!

Świadectwo wolnej sprzedaży suplementu diety to potwierdzenie, że w dniu wydania dokumentu wskazany w nim suplement diety jest wprowadzony legalnie do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez uprawniony, zgłoszony podmiot gospodarczy. Świadectwo wydaje Fundacja  Europejski Instytut Suplementów i Odżywek  dla suplementów diety umieszczonych w rejestrze GIS po notyfikacji lub po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. Dokument wydawany jest w języku polskim i angielskim, a także, na życzenie wnioskującego, w języku kraju docelowego.

Zainteresowanym firmom chętnie udzielimy stosownych wyjaśnień- prosimy o kontakt mailowy na adres  biuro@eisd.pl  z podaniem w treści  hasła „Świadectwo†i nr tel. Oddzwonimy w ciągu  24 h!

13.03.2018Ułatwiamy konsumentom poruszanie się po rynku suplementów - artykuł

Å»adne regulacje ani kontrole nie będą tak skuteczne jak ostrożność konsumenta. Ostrożność w wyborze produktu na rynku i korzystanie z pewnych zÌródeÅ‚ informacji - wskazuje prezes Fundacji EISD, Katarzyna Wójcicka. ZachÄ™camy do lektury artykuÅ‚u: http://www.rynekaptek.pl/wywiad/ulatwiamy-konsumentom-poruszanie-sie-po-rynku-suplementow,24880_1.html

 

23.02.2018Konferencja w walce o bezpieczeństwo suplementacji

Ponad 200 uczestników, 13 prelegentów, 4,5 godziny dyskusji, wystÄ…pieÅ„ i wymiany doÅ›wiadczeÅ„ – tak w liczbach wyglÄ…da konferencja biznesowo–naukowa zorganizowana przez FundacjÄ™ Europejski Instytut Suplementów i Odżywek „Wprowadzenie do obrotu suplementów diety. Ograniczanie ryzyka, jakość i transfer technologiiâ€, która odbyÅ‚a siÄ™ 20.lutego.

Prelegentów i sÅ‚uchaczy zaproszono do auli WydziaÅ‚u Nauk o Å»ywnoÅ›ci SzkoÅ‚y Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tu spotkali siÄ™ naukowcy, badacze, wÅ‚aÅ›ciciele i pracownicy firm z branży a także przedstawiciele PaÅ„stwowej Inspekcji Sanitarnej i innych instytucji, które na co dzieÅ„ zajmujÄ… siÄ™ żywnoÅ›ciÄ… i suplementami diety. KonferencjÄ™ uroczyÅ›cie otworzyli prof. dr hab. MirosÅ‚aw SÅ‚owiÅ„ski – dziekan wydziaÅ‚u oraz prezes EISD, Katarzyna Wójcicka. Mówiono wiele o publikacji pt. „Przewodnik konsumencki. Jak czytać etykiety suplementów diety?â€, poprzez którÄ… Fundacja chce edukować konsumentów, strzec przed zakupami produktów niepewnych, niespeÅ‚niajÄ…cych wymogów czy wrÄ™cz nielegalnych i wspierać ich codzienne wybory. Wiele mówiono również o innowacyjnym, branżowym systemie certyfikacji poddajÄ…cym suplementy diety niezależnym badaniom i kompleksowej ocenie pod kÄ…tem bezpieczeÅ„stwa oraz speÅ‚nienia wymagaÅ„ prawnych, jakoÅ›ciowych i etycznych, czyli znaku „EISD – Certyfikat JakoÅ›ci Suplementów Dietyâ€. Pierwszy panel konferencji wypeÅ‚niÅ‚y wystÄ…pienia na temat  obowiÄ…zków i odpowiedzialnoÅ›ci prawnej producentów i dystrybutorów suplementów diety, metod ograniczania ryzyka wprowadzania do obrotu suplementów niezgodnych z normami, bezpieczeÅ„stwa i Å›wiadomoÅ›ci konsumentów. Panel drugi zawieraÅ‚ prelekcje pracowników naukowych WydziaÅ‚u Nauk o Å»ywnoÅ›ci SGGW na temat suplementów diety i żywnoÅ›ci w prowadzonych tu projektach badawczych.

Z1xAEUz.png

31.01.2018WPROWADZANIE DO OBROTU SUPLEMENTÓW DIETY - OGRANICZANIE RYZYKA, JAKOŚĆ I TRANSFER TECHNOLOGII.

Zapraszamy serdecznie na konferencję biznesowo-naukową poświęconą  zagadnieniom  dotyczącym  wprowadzania do obrotu suplementów  diety.

To ważne dla branży wydarzenie  odbędzie się 20 lutego 2018 w Warszawie. W auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego spotkają się producenci, dystrybutorzy, eksperci i naukowcy – podmioty działające na rynku suplementów diety.

Głównym celem konferencji jest ocena obecnych zagrożeń dla rozwoju rynku i wskazanie narzędzi ograniczających ryzyko wprowadzania na rynek suplementów, które nie spełniają odpowiednich wymagań prawnych, jakościowych i etycznych.

Paneliści poruszą również tematykę związaną z rozwojem branży opartym na wiedzy i transferem technologii.

Organizatorem Konferencji „Wprowadzenie do obrotu suplementów diety. Ograniczanie ryzyka, jakość i transfer technologiiâ€Â jest Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek

09.01.2018Między żywnością a lekiem, czyli dylematy w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością suplementów diety.

Suplementy diety są wprowadzane do obrotu, zgodnie zresztą ze swoją prawną definicją, w formie umożliwiającej dawkowanie, w tym m.in. w postaci kapsułek, tabletek, itp. To właśnie przyjęta forma suplementów diety, jak również sposób ich prezentacji i reklamy, powodują u konsumentów naturalne skojarzenia z poziomem bezpieczeństwa i jakości właściwym dla produktów leczniczych. Czy jednak dla producentów powinno to stanowić jednoznaczny wyznacznik do wdrażania reżimu produkcyjnego i powiązanego z nim systemu zarządzania jakością właściwych dla wytwarzania produktów farmaceutycznych? A może, skoro produkty te są prawnie zakwalifikowane jako środki spożywcze, wystarczy wdrożyć w zakładzie podstawowe zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz systemu HACCP, by mieć pełne zaufanie do bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych suplementów? Optymalnego rozwiązania, jak to często bywa, należy szukać gdzieś pośrodku.

GMP farmaceutyczne, a suplementy diety.

Zbieżność postrzegania przez konsumentów suplementów diety z bezpieczeństwem i jakością wytwarzania właściwą dla leków stanowi realne wyzwanie dla producentów. Chcąc bowiem dostosować infrastrukturę zakładu i zasady wdrożonego systemu zarządzania jakością do wymagań typowych dla produktów leczniczych należałoby zastosować w praktyce założenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrych Praktyk Wytwarzania (Dz.U. 2015.1979 z dnia 2015.11.27). Analizując określone w rozporządzeniu szczegółowe wymagania można wywnioskować, że są one rzeczywiście jak najbardziej właściwe dla produkcji leków i substancji czynnych. Czy jednak precyzyjnie trafiają w potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości suplementów diety? Doświadczenia audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów funkcjonujących w branżach podwyższonego ryzyka, w tym produkcji żywności i leków, jasno wskazują, że więcej nie zawsze oznacza lepiej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że wymagania Dobrych Praktyk Wytwarzania określone we wspomnianym rozporządzeniu zostały opracowane na bazie analizy zagrożeń związanej bezpośrednio z produktami leczniczymi, a nie żywnościowymi.  Wynikiem tego są bardzo specyficzne dla leków wymogi np. w zakresie dedykowanych narzędzi w kontroli jakości czy konieczności prowadzenia dokumentacji produkcyjnej. Mają one na celu ograniczenie poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa leków wynikających m.in. z operowania na substancjach czynnych o leczniczym działaniu czy ewentualnych, bardzo szkodliwych dla zdrowia skutków zaistnienia zanieczyszczeń krzyżowych. Dodatkowo, wytyczne te wprowadzają konieczność implementacji niektórych rozwiązań wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 t.j. z dnia 2016.12.23), jak np. wymagania dotyczące tzw. Osoby Wykwalifikowanej, czy zwalniania produktu, które zdecydowanie wykraczają poza specyfikę przemysłu żywnościowego. W kontekście analizy ryzyka oraz otoczenia prawnego związanych z wytwarzaniem suplementów diety, wymagania te często okazują się po prostu niewłaściwe i nakierowane na zapobieganie wystąpienia zagrożeń związanych bezpośrednio z wytwarzaniem leków, a nie środków spożywczych, którymi przecież są suplementy diety. W praktyce zakładowej wdrożenie tych wymagań może więc okazać się zaangażowaniem nieadekwatnych zasobów organizacyjnych i finansowych, otrzymując w zamian system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów, który nie jest dostosowany do specyfiki i zagrożeń związanych z wytwarzaniem suplementów diety. Więcej rzeczywiście nie musi więc w tym przypadku oznaczać lepiej.

Wymagania prawne - czy wystarczajÄ…?

Suplementy diety, jako Å›rodki spożywcze, podlegajÄ… ogólnym zasadom prawa żywnoÅ›ciowego odnoÅ›nie obowiÄ…zków producenta w zakresie zapewnienia bezpieczeÅ„stwa wytwarzanych produktów. Dotyczy to przede wszystkich przepisów okreÅ›lonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeÅ„stwie żywnoÅ›ci i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z dnia 2017.01.24) oraz rozporzÄ

28.09.2017I Ogólnopolski Kongres "Suplementy Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie"

Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres "Suplementy Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie"
 
Kongres jest wydarzeniem poświęconym prezentacji najważniejszych, aktualnych problemów i zagadnień dotyczących suplementów diety, które obfitować będzie w panele dyskusyjne i wykłady prelegentów ze świata nauki i biznesu, gości z kraju i zagranicy. Kongres adresowany jest do producentów, dystrybutorów i osób zainteresowanych tematyką suplementów diety. 

W trakcie spotkania Agnieszka Szymecka-WesoÅ‚owska, Wiceprezes ZarzÄ…du Europejski Instytut Suplementów i Odżywek poprowadzi panel -  "Przekazy marketingowe o suplementach diety kierowane do lekarzy i farmaceutów -  co jest dozwolone, a co nieâ€. 

Organizatorami kongresu jest Krajowa Rada Suplementów i Odżywek we współpracy z WydziaÅ‚em Prawa i Administracji Uniwersytetu Åódzkiego. Parterem wydarzenia jest Europejski Instytut Suplementów i Odżywek.

Kongres odbÄ™dzie siÄ™ 19 października w Åodzi na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Åódzkiego. 
Szczegóły i rejestracja:  http://suplementy.eventshaper.pl/

 

05.07.2017Nowy projekt regulacji suplementów diety

Proponowane zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to temat spotkania konsultacyjnego w Ministerstwie Zdrowia w dniu 22.06.17 z przedstawicielami środowiska branżowego oraz zainteresowanymi instytucjami publicznymi.

Ministerstwo zapoznało się z uwagami wniesionymi przez środowisko branżowe ( w tym EISD) do wcześniejszych propozycji i uwzględniło szereg argumentów.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele EISD wynotowali w szczególności poniższe zmiany:

 • peÅ‚na automatyzacja elektronicznego systemu dokonywania notyfikacji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym; poprawnie wprowadzone dane majÄ… skutkować wygenerowaniem indywidualnego nu-meru identyfikujÄ…cego dla danego suplementu diety, potwierdzajÄ…cego zÅ‚ożenie notyfikacji; takie rozwiÄ…zanie ma skrócić czas oczekiwania na potwierdzenie notyfikacji a także odciążyć GIS w bieżącej obsÅ‚udze zgÅ‚oszeÅ„;
 • wprowadzenie terminu na przedstawienie opinii jednostki naukowej w przypadku postÄ™powania wy-jaÅ›niajÄ…cego (planowane – 120 dni), z możliwoÅ›ciÄ… zÅ‚ożenia do GIS wniosku o przedÅ‚użenie tego ter-minu;
 • na etapie dalszych prac nad projektem majÄ… pojawić siÄ™ nowe rozwiÄ…zania w zakresie trybu dokony-wania korekty w systemie (obecny projekt przewiduje jedynie opÅ‚atÄ™), a także ma zostać doprecyzo-wany krÄ…g podmiotów zobowiÄ…zanych do zÅ‚ożenia notyfikacji; aktualnie obowiÄ…zujÄ…ce regulacje sÄ… w tym wzglÄ™dzie niejasne i powodujÄ… wiele trudnoÅ›ci praktycznych (np. forma dokonania korekty, obo-wiÄ…zek notyfikacyjny dystrybutorów zajmujÄ…cych siÄ™ dalszÄ… odsprzedażą zgÅ‚oszonych już suplemen-tów);
 • w kwestii dodatkowych informacji na opakowaniu Ministerstwo bierze pod uwagÄ™ argumenty Å›ro-dowiska a także rozwiÄ…zania branżowe zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamowych Suple-mentów Diety;
 • w zakresie sankcji pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczÄ…cych prezentacji i reklamy su-plementów diety, Ministerstwo podtrzymuje swoje dążenie, by kary te byÅ‚y dotkliwe i nieuchronne; pojawiÅ‚y siÄ™ propozycje różnych wymiarów kary, ale póki co nie zostaÅ‚a jeszcze podjÄ™ta decyzja w tym zakresie. Warto jednak podkreÅ›lić, że proponowane kwoty sÄ… bardzo wysokie. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagÄ™ na aspekt uznaniowoÅ›ci i braku zależnoÅ›ci od wysokoÅ›ci obrotu produktem.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia opracowuje nową wersję projektu, uwzględniającą wnioski i uwagi przedstawione w trakcie spotkania. Skonsolidowany projekt zostanie niebawem przedstawiony do dalszych konsultacji.

20.02.2017Stanowisko EISD-UOKiK

Sz. Pan Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Przezesie,

W związku z coraz częściej wyrażaną przez różne środowiska potrzebą organizacji ogólno-polskiej debaty o suplementach diety, a także w związku z pojawiającymi się sugestiami w zakresie niedostatecznie efektywnych standardów dla jakości i bezpieczeństwa tej grupy produktów wynikających z obowiązujących regulacji, Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek pragnie przedstawić swoje stanowisko:

W odniesieniu do rynku legalnych suplementów diety, podlegających urzędowej kontroli, sys-tem gwarancji prawnej ustanowiony w regulacjach prawno-żywnościowych jest kompleksowy i uznawany za wystarczający dla ochrony interesów konsumentów.

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że od strony kwalifikacji prawnej, suplementy diety są środkami spożywczymi, a co za tym idzie podlegają regulacjom prawa żywnościowego. Zgodnie z nimi zaś podlegają licznym obowiązkom w zakresie wymogów co do ich składu, odpowiedniej informacji dla konsumenta a także badań i analiz, przewidzianym m.in. w:

 • RozporzÄ…dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1881/2006 w sprawie najwyższych do-puszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeÅ„ (obecność np. WWA, mikotoksyn, metali ciężkich);
 • RozporzÄ…dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 396/2005 w sprawie najwyższych do-puszczalnych poziomów pozostaÅ‚oÅ›ci pestycydów;
 • RozporzÄ…dzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczÄ…cych Å›rodków spożywczych (kryteria mikrobiologiczne, np. sal-monella);
 • RozporzÄ…dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiajÄ…ce wspólnotowe procedury okreÅ›lania maksymalnych limitów pozostaÅ‚oÅ›ci sub-stancji farmakologicznie czynnych w Å›rodkach spożywczych pochodzenia zwierzÄ™cego oraz uchylajÄ…ce rozporzÄ…dzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniajÄ…ce dyrektywÄ™ 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporzÄ…dzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europej-skiego i Rady;
 • RozporzÄ…dzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiajÄ…ce specyfikacje dla dodatków do żywnoÅ›ci wymienionych w zaÅ‚Ä…cznikach II i III do rozporzÄ…dzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (kryteria czystoÅ›ci dodatków).

Ponadto, zgodnie ze szczegółową, sektorową regulacją dotyczącą stricte suplementów diety a przewidzianą w Dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych oraz – na poziomie krajowym – w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. ws. składu i znakowania suplementów diety, producenci suplementów diety mają obowiązek deklarowania w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny w oparciu o analizy produktu, wykonane przez producenta. Wyraźnie stanowi o tym art. 6 ww. rozporządzenia Ministra.

Ponadto, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa żywnościowego wyrażonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogól-ne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:

 • żaden niebezpieczny Å›rodek spożywczy (w tym suplement diety) nie może być wprowadzany na rynek (art. 14 ust.1 );
 • etykietowanie, reklama i prezentacja Å›rodków spożywczych (w tym suplementów diety), z uwzglÄ™dnieniem ich ksztaÅ‚tu, wyglÄ…du lub opakowania, używanych opakowaÅ„, sposobu uÅ‚ożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostÄ™pnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w bÅ‚Ä…d (art. 16)
 • każdy podmiot prowadzÄ…cy przedsiÄ™biorstwo spożywcze (a wiÄ™c także każdy producent oraz dystrybutor suplementów diety) jest odpowiedzialny za zgodność produktów pozostajÄ…cych pod jego kontrolÄ… z wymogami