Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Nowy projekt regulacji suplementów diety

05 Lipiec 2017

Proponowane zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to temat spotkania konsultacyjnego w Ministerstwie Zdrowia w dniu 22.06.17 z przedstawicielami środowiska branżowego oraz zainteresowanymi instytucjami publicznymi.

Ministerstwo zapoznało się z uwagami wniesionymi przez środowisko branżowe ( w tym EISD) do wcześniejszych propozycji i uwzględniło szereg argumentów.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele EISD wynotowali w szczególności poniższe zmiany:

  • peÅ‚na automatyzacja elektronicznego systemu dokonywania notyfikacji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym; poprawnie wprowadzone dane majÄ… skutkować wygenerowaniem indywidualnego nu-meru identyfikujÄ…cego dla danego suplementu diety, potwierdzajÄ…cego zÅ‚ożenie notyfikacji; takie rozwiÄ…zanie ma skrócić czas oczekiwania na potwierdzenie notyfikacji a także odciążyć GIS w bieżącej obsÅ‚udze zgÅ‚oszeÅ„;
  • wprowadzenie terminu na przedstawienie opinii jednostki naukowej w przypadku postÄ™powania wy-jaÅ›niajÄ…cego (planowane – 120 dni), z możliwoÅ›ciÄ… zÅ‚ożenia do GIS wniosku o przedÅ‚użenie tego ter-minu;
  • na etapie dalszych prac nad projektem majÄ… pojawić siÄ™ nowe rozwiÄ…zania w zakresie trybu dokony-wania korekty w systemie (obecny projekt przewiduje jedynie opÅ‚atÄ™), a także ma zostać doprecyzo-wany krÄ…g podmiotów zobowiÄ…zanych do zÅ‚ożenia notyfikacji; aktualnie obowiÄ…zujÄ…ce regulacje sÄ… w tym wzglÄ™dzie niejasne i powodujÄ… wiele trudnoÅ›ci praktycznych (np. forma dokonania korekty, obo-wiÄ…zek notyfikacyjny dystrybutorów zajmujÄ…cych siÄ™ dalszÄ… odsprzedażą zgÅ‚oszonych już suplemen-tów);
  • w kwestii dodatkowych informacji na opakowaniu Ministerstwo bierze pod uwagÄ™ argumenty Å›ro-dowiska a także rozwiÄ…zania branżowe zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamowych Suple-mentów Diety;
  • w zakresie sankcji pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczÄ…cych prezentacji i reklamy su-plementów diety, Ministerstwo podtrzymuje swoje dążenie, by kary te byÅ‚y dotkliwe i nieuchronne; pojawiÅ‚y siÄ™ propozycje różnych wymiarów kary, ale póki co nie zostaÅ‚a jeszcze podjÄ™ta decyzja w tym zakresie. Warto jednak podkreÅ›lić, że proponowane kwoty sÄ… bardzo wysokie. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagÄ™ na aspekt uznaniowoÅ›ci i braku zależnoÅ›ci od wysokoÅ›ci obrotu produktem.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia opracowuje nową wersję projektu, uwzględniającą wnioski i uwagi przedstawione w trakcie spotkania. Skonsolidowany projekt zostanie niebawem przedstawiony do dalszych konsultacji.

Powrót