Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Nowy projekt regulacji suplementów diety

05 Lipiec 2017

Proponowane zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to temat spotkania konsultacyjnego w Ministerstwie Zdrowia w dniu 22.06.17 z przedstawicielami środowiska branżowego oraz zainteresowanymi instytucjami publicznymi.

Ministerstwo zapoznało się z uwagami wniesionymi przez środowisko branżowe ( w tym EISD) do wcześniejszych propozycji i uwzględniło szereg argumentów.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele EISD wynotowali w szczególności poniższe zmiany:

  • pełna automatyzacja elektronicznego systemu dokonywania notyfikacji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym; poprawnie wprowadzone dane mają skutkować wygenerowaniem indywidualnego nu-meru identyfikującego dla danego suplementu diety, potwierdzającego złożenie notyfikacji; takie rozwiązanie ma skrócić czas oczekiwania na potwierdzenie notyfikacji a także odciążyć GIS w bieżącej obsłudze zgłoszeń;
  • wprowadzenie terminu na przedstawienie opinii jednostki naukowej w przypadku postępowania wy-jaśniającego (planowane – 120 dni), z możliwością złożenia do GIS wniosku o przedłużenie tego ter-minu;
  • na etapie dalszych prac nad projektem mają pojawić się nowe rozwiązania w zakresie trybu dokony-wania korekty w systemie (obecny projekt przewiduje jedynie opłatę), a także ma zostać doprecyzo-wany krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia notyfikacji; aktualnie obowiązujące regulacje są w tym względzie niejasne i powodują wiele trudności praktycznych (np. forma dokonania korekty, obo-wiązek notyfikacyjny dystrybutorów zajmujących się dalszą odsprzedażą zgłoszonych już suplemen-tów);
  • w kwestii dodatkowych informacji na opakowaniu Ministerstwo bierze pod uwagę argumenty śro-dowiska a także rozwiązania branżowe zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamowych Suple-mentów Diety;
  • w zakresie sankcji pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prezentacji i reklamy su-plementów diety, Ministerstwo podtrzymuje swoje dążenie, by kary te były dotkliwe i nieuchronne; pojawiły się propozycje różnych wymiarów kary, ale póki co nie została jeszcze podjęta decyzja w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że proponowane kwoty są bardzo wysokie. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na aspekt uznaniowości i braku zależności od wysokości obrotu produktem.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia opracowuje nową wersję projektu, uwzględniającą wnioski i uwagi przedstawione w trakcie spotkania. Skonsolidowany projekt zostanie niebawem przedstawiony do dalszych konsultacji.

Powrót