Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Statut fundacji "Europejski Instytut Suplementów i Odżywek"

Rozdział IPostanowienia ogólne

§ 1

 1. „Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez następujących fundatorów:
  • Katarzyna Maria Wójcicka;
  • Agnieszka Małgorzata Szymecka-Wesołowska;
  • Iwona Kamila Wawer;
  • Przemysław Tronina;
  • Daniel Mariusz Szostek;
  • Marek Aleksander Serafiński.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 4. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą dla wykonywania swoich statutowych celów.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

 1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 2. Fundacja może używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło lub logotyp oraz wydawać legitymacje.

Rozdział IICele i formy działalności Fundacji

§ 4

 1. Fundacja została powołana w celu wspierania jakości i bezpieczeństwa produktów prozdrowotnych oraz wspierania rozwoju podmiotów gospodarczych realizujących działania związane ze zdrowiem publicznym, a w szczególności: producentów i dystrybutorów żywności funkcjonalnej, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz produktów medycznych.
 2. Fundacja realizuje cele określone w ust. 1 niniejszego paragrafu poprzez:
  • inicjowanie branżowych autoregulacji w zakresie systemów jakości;
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie systemów zarządzania jakością;
  • edukowanie uczestników rynku w zakresie obowiązującej legislacji dla wspierania działalności gospodarczej opartej na prawie;
  • wspieranie działań rozwojowych opartych na wiedzy i badaniach naukowych;
  • inicjowanie badań naukowych, w tym również populacyjnych i rynkowych, służących ocenie zdrowia społeczeństwa i relacji diety ze zdrowiem;
  • promocję i edukację w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe i wdrożenia, w tym z funduszy UE;
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz edukacyjnej dla upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w celu budowania świadomości konsumenckiej;
  • prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
  • działalność strażniczą w stosunku do instytucji publicznych w obszarze regulacji i kontroli produktów pro-zdrowotnych;

§ 5

 1. Fundacja prowadzi następującą działalność gospodarczą:
  • PKD 58.11. Z - Wydawanie książek.
  • PKD 58.13. Z - Wydawanie gazet.
  • PKD 58.14. Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
  • PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.
  • PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
  • PKD 71.20. A - Badania i analizy związane z jakością żywności.
  • PKD 73. 20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej.
  • PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  • PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  • PKD 10.86.Z - Produkcja art. spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej.
  • PKD 20.42.Z- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.
  • PKD 82.92.Z- Pakowanie wyrobów farmaceutycznych i medycznych wykonywana na zlecenie.
  • PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
  • PKD 63.12 – Z Działalność portali internetowych.
  • PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • PKD 94.11. Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

Rozdział IIIMajątek Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w kwocie pieniężnej wynoszącej 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zadeklarowanej przez Fundatora w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  • działalności gospodarczej,
  • dotacji,
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych materialnych i niematerialnych,
  • odsetek bankowych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • środków UE, FIO, EOG,
  • innych wpływów i przychodów.

§ 7

 1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 3. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów statutowych. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się z funduszu założycielskiego kwotę w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 8

 1. Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.
 2. Wniesienie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może być uhonorowane odnotowaniem tego faktu w księdze darczyńców Fundacji i przekazaniem darczyńcy dyplomu honorowego lub innym trwałym upamiętnieniem.

Rozdział IVWładze i organizacja Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji zwany w dalszej części statutu Zarządem,
 2. Zgromadzenie Fundatorów.

§ 10

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. Zmiana Statutu.
 2. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 3. Powoływanie innych organów Fundacji
 4. Likwidacja Fundacji.
 5. Połączenie Fundacji.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone w statucie dla innych władz Fundacji.
 3. W skład pierwszego zarządu wchodzą
  • Katarzyna Maria Wójcicka;
  • Agnieszka Małgorzata Szymecka-Wesołowska;
  • Przemysław Tronina;
  • Daniel Mariusz Szostek;
 4. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Katarzyna Maria Wójcicka.

§ 12

 1. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów większością 4/6 głosów.
 2. Zmiany, w tym powołania i odwołania, pierwszego zarządu wymagają zgody wszystkich fundatorów.
 3. Odwołanie z funkcji członka pierwszego zarządu, jest możliwe gdy na mocy wyroku sądowego, stwierdzone zostanie działanie członka zarządu na niekorzyść Fundacji lub członek zarządu zostanie ubezwłasnowolniony całkowicie – w tych przypadkach odwołanie wymaga większości 5/6 głosów Fundatorów.
 4. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem.
 6. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje bez ograniczeń czasowych i kadencyjnych.

§ 13

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, ustąpienia, śmierci członka Zarządu.
 2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania Członka Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, lub działający w jego imieniu Wiceprezes, który przewodniczy obradom oraz koordynuje pracę Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane również na wniosek 2 członków Zarządu lub, co najmniej 1/2 składu Zgromadzenia Fundatorów.
 4. Szczegółowe zasady działalności Zarządu może określać regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 15

 1. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności całego składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów przeciwnych, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje mogą być podejmowane obiegiem.
 3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym jednym z nich jest Prezes Zarządu.
 4. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań majątkowych bądź rozporządzenia majątkiem Fundacji w kwocie powyżej 15.000 zł, do ważności przedmiotowej czynności niezbędna jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
 5. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

§ 16

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie w imieniu Fundacji o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywistym, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.

§ 17

Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:

 1. Opracowanie planów rocznych i długoterminowych działalności Fundacji, w tym planów finansowych;
 2. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 3. Realizowanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów;
 4. Tworzenie i organizacja pracy Biura Fundacji;
 5. Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników i współpracowników Fundacji.

Rozdział VZmiana Statutu

§ 18

 1. Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji.
 2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział VIPrzepisy końcowe

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji na skutek zrealizowania celów zawartych w statucie lub wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających realizację jej zadań statutowych.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na realizację ustawowych działań Fundatora w zakresie edukacji.
 4. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Marek Aleksander Serafiński

Daniel Mariusz Szostek

Agnieszka Małgorzata Szymecka-Wesołowska

Przemysław Tronina

Iwona Kamila Wawer

Katarzyna Maria Wójcicka